Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự B
RSS
 
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the bird hill.
Tên Giống Giống: Byrghir Byrd Byrn Byram Byrne Byrdene Byreleah Byron Byrleigh Byrtel  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Derived from a surname and place name; which is based on the Old English byre meaning cowshed. Famous bearer: The poet Lord Byron.
Tên Giống Giống: Byrgir Byrghir Byrnes Byram Byreleah Byrne Byrtel Byrleigh Byron Byrd  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Son of Byrne.
Tên Giống Giống: Byrleigh Byrnes Byrn Byron Byreleah Byram Byrley Byrghir Byrd Byrdene  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the brook.
Tên Giống Giống: Byrn Byreleah Byrleigh Byrd Byrne Byrdene Byrley Byrghir Byrgir Byram  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Burne: Brook.
Tên Giống Giống: Byrtel Byrd Byrnes Byrdene Byrn Byrleigh Byrne Byrgir Byram Byrghir  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Burleigh: British place name.
Tên Giống Giống: Byram Byrley Byreleah Byrd Byrgir Byrne Byron Byrghir Byrleigh Byrtel  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Burleigh: British place name.
Tên Giống Giống: Byron Byrgir Byrn Byrdene Byrghir Byram Byrd Byrleigh Byrne Byrley  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Birger: Helping.
Tên Giống Giống: Byron Byrley Byrne Byrn Byrtel Byreleah Byrgir Byrleigh Byrd Byrdene  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Birger: Helping.
Tên Giống Giống: Byron Byrleigh Byrgir Byrnes Byrn Byrghir Byreleah Byrley Byrtel Byrdene  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the cattle shed on the meadow.
Tên Giống Giống: Byram Byrtel Byrd Byrley Byrn Byrghir Byrdene Byrnes Byron Byreleah  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Bird.
Tên Giống Giống: Byrnes Byrghir Byreleah Byrgir Byron Byrleigh Byrdene Byrley Byrne Byrtel  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the cattle yard.
Tên Giống Giống: Byrn Byrdene Byrd Byrleigh Byram Byreleah Byrnes Byrghir Byrgir Byron  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Bear; brown.
Tên Giống Giống: Byme  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Lives at the river crossing.
Tên Giống Giống: Byford  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1539
Mỗi trang: