Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự J
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Indian 
Có nghĩa là: Moon.
Tên Giống Giống: Jyotis Jyotish  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Abbreviation of Jillian or Gillian. 'Jove's child.'.
Tên Giống Giống: Jyl Jyll Jyllina  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Turning away.
Tên Giống Giống: Juturna Juttah Jutka  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Just.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Just or upright.
Tên Giống Giống: Justice Justus Justine Justeen Justis Justina Justain Justa Justene Justin  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Just; upright; righteous. Form of New Testament Biblical name Justus.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Form of Justus 'just; upright; righteous.'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Just; upright; righteous. Form of New Testament Biblical name Justus.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Just; upright; righteous. Form of New Testament Biblical name Justus.
Tên Giống Giống: Justyn Justice Justis Justino Justeen Justyne Justa Justus Jussi Justine  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Just; upright; righteous. Form of New Testament Biblical name Justus.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Finnish 
Có nghĩa là: Finnish form of John.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Dwelling-place, change of mercy.
Tên Giống Giống: Justa Justis Justina Justus Jussi Justine Justice Justeene Justain Justyn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: God will uplift.
Tên Giống Giống: Juro Jurgen Jurg Jurre Jurgisr  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Tenth son; best wishes; longevity.
Tên Giống Giống: Juro Jurg Jurre Jurgen Jurgisr  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 727
Mỗi trang: