Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự N
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Legendary son of Beli.
Tên Giống Giống: Nynnyaw Nynette Nyneve  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Spouse; bridegroom
Tên Giống Giống: Nym Nymphas Nympha  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nym
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'King Henry V' Soldier in the King's army. 'The Merry Wives of Windsor' A Follower of Falstaff.
Tên Giống Giống: Nymphas Nym Nympha  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Champion. Form of Neil.
Tên Giống Giống: Nyle Nyles  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Desire.
Tên Giống Giống: Nyle Nyles  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Abbreviation of Nicholas. Mythological Nike was Greek goddess of victory and root origin of 'Nicholas.'.
Tên Giống Giống: Nykko  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Champion. From the Irish and Scottish Niall.
Tên Giống Giống: Nygel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nye
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Island.
Tên Giống Giống: Nye  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Recreation. Amusement..
Tên Giống Giống: Nuzhah Nuzhat  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Victory. Help..
Tên Giống Giống: Nusaybah Nusrat Nusa Nusi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Brightness of the Faith..
Tên Giống Giống: Nurin Nur Nura Nuri Nurita Nuru Nureen Nurit Nureet Nuruddin  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Born at night. (Swahili).
Tên Giống Giống: Nuri Nureen Nuruddin Nurita Nuru Nurin Nur Nurit Nureet Nura  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: My fire.
Tên Giống Giống: Nuru Nur Nuruddin Nureen Nurita Nuri Nureet Nura Nurit Nurin  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nur
Nam
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: Light.
Tên Giống Giống: Nureet Nurita Nuri Nureen Nuruddin Nuru Nura Nur Nurin Nurit  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 504
Mỗi trang: