Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự R
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Polish form of Richard 'strong ruler'.
Tên Giống Giống: Ryzard  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Rygetun - from the rye farm.
Tên Giống Giống: Ryton  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Powerful ruler.
Tên Giống Giống: Rysc Ryscford Ryszard  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Lives near the rush ford.
Tên Giống Giống: Ryszard Rysc Ryscford  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Rush.
Tên Giống Giống: Rysc Ryszard Ryscford  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Plunders.
Tên Giống Giống: Rypan  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: A Welsh king.
Tên Giống Giống: Ryon Ryons  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Kingly.
Tên Giống Giống: Ryons Ryon  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Ryn
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Ruler.
Tên Giống Giống: Ryn  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Rye merchant.
Tên Giống Giống: Ryman  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Island meadow.
Tên Giống Giống: Ryleigh Rylan Ryley Ryland  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Island meadow.
Tên Giống Giống: Ryleigh Rylan Ryley Ryland  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the rye land Island meadow.'.
Tên Giống Giống: Ryland Ryleigh Rylan Ryley  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Island meadow.
Tên Giống Giống: Rylan Ryleigh Ryland Ryley  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 791
Mỗi trang: