Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Welsh
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Son of Owen.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Welsh form of Adam 'of the red earth'.
Tên Giống Giống: Addolgar Addney Addis Addams Addiena Addie Addin Addaneye Addeva Addien  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Devout.
Tên Giống Giống: Addamson Addeva Addergoole Addam Addin Addney Addolgar Adda Addaneye Addon  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Coward.
Tên Giống Giống: Adwr  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: A king of Ireland.
Tên Giống Giống: Aedus Aedon Aedre Aedd  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Harmony.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: From Scotland.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Offspring.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Legendary son of Bedwyr.
Tên Giống Giống: Amritha Amr Amren Amram Amraphel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Patient.
Tên Giống Giống: Amynta Amynedd Amyneddgar Amy Amymone Amycus Amyas Amyntas  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Patient.
Tên Giống Giống: Amycus Amyntas Amyas Amynta Amynedd Amy Amyneddgar Amymone  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Legendary father of Iddig.
Tên Giống Giống: Anala Ananias Anastasius Anani Ananta Anas Anawrete Anaiah Ananga Anab  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Manly; brave. Variant of English Andrew.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Uncertain origin, but may be derived from the Latin Honorius meaning man of honour, or from the Welsh eur meaning gold.
Tên Giống Giống: Anederea Anewa Aneta Aneirin Aneurin Aneko Anem Aneira Anen Ane  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 566
Mỗi trang: