Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con gái bắt đầu bằng mẫu tự C
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Gypsy.
Tên Giống Giống: Czigany; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Feminine of czar. Russian equivalent to a female caesar or empress.
Tên Giống Giống: Czar;Czarina; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Another name for Aphrodite.
Tên Giống Giống: Cytherea;Cytheria;Cythera; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Derived from Cythera, a Greek island mentioned in classical references to the goddess Aphrodite. Another name for Aphrodite.
Tên Giống Giống: Cytheria;Cytherea;Cythera; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: From Cythera.
Tên Giống Giống: Cytheria;Cytherea;Cythera; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Best.
Tên Giống Giống: Cystennin;Cyst;Cystenian; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Noble.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Mistress; lady. Feminine of Cyril.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Mother of Aristaeus.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Moon.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: From Cyprus.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: From Cyprus.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: From Cyprus.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Variant of Greek name Cynthia - one of the names of the mythological mood goddess Artemis referring to her birth on Mount Cynthus.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 776
Mỗi trang: