Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tìm tên bắt đầu bằng mẫu tự O
RSS
 
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Diminutive of Oswald: Divine power.
Tên Giống Giống: Ozzi Ozzie Ozzy  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Diminutive of Oswald: Divine power.
Tên Giống Giống: Ozzy Ozzi Ozzie  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: Strong.
Tên Giống Giống: Ozzie Ozzy Ozzi  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Son of Thorleif.
Tên Giống Giống: Ozur  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: An ear, my hearkening.
Tên Giống Giống: Ozni  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Strength from the Lord
Tên Giống Giống: Ozi Ozias  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Ozi
Nam
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: Strong.
Tên Giống Giống: Ozias Ozi  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: That fasts, their eagerness.
Tên Giống Giống: Ozem  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Oz
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Divine.
Tên Giống Giống: Ozem Ozi Ozur Ozias Ozzi Ozni Ozzie Ozzy Oz  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Happy.
Tên Giống Giống: Oysten  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the ox farm.
Tên Giống Giống: Oxton  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the ox farm.
Tên Giống Giống: Oxnaleah Oxnatun Oxnaford  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the ox enclosure.
Tên Giống Giống: Oxnaleah Oxnatun Oxnaford  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the ox ford.
Tên Giống Giống: Oxnaleah Oxnaford Oxnatun  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 343
Mỗi trang: