Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tìm tên bắt đầu bằng mẫu tự U
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: The strength; or kid; of the Lord
Tên Giống Giống: Uzzi Uzzen-sherah Uzziel Uzziye Uzziah Uzzah  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: The strength; or kid; of the Lord
Tên Giống Giống: Uzzah Uzziah Uzzen-sherah Uzziel Uzziye Uzzi  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: My strength, my kid.
Tên Giống Giống: Uzziye Uzzah Uzzi Uzziah Uzziel Uzzen-sherah  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Ear of the flesh.
Tên Giống Giống: Uzziel Uzziah Uzzah Uzzen-sherah Uzziye Uzzi  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Strength, goat.
Tên Giống Giống: Uzzah Uzziel Uzzen-sherah Uzziye Uzzi Uzziah  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Bear (Miwok).
Tên Giống Giống: Uzumati  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Wandering.
Tên Giống Giống: Uzai Uzal Uzair  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: The Biblical Ezra is the English language equivalent..
Tên Giống Giống: Uzal Uzai Uzair  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: He
Tên Giống Giống: Uzair Uzai Uzal  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Uz
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Counsel, words.
Tên Giống Giống: Uzzah Uzal Uzma Uzziye Uzumati Uzzen-sherah Uzziel Uzai Uz Uzair  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Uwe
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Universal ruler.
Tên Giống Giống: Uwe  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Small wolf..
Tên Giống Giống: Uwais  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Egyptian 
Có nghĩa là: A friend of Muhammad.
Tên Giống Giống: Uthai Uther Uthman  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Arthur's father.
Tên Giống Giống: Uther Uthai Uthman  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 125
Mỗi trang: