Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tên Mới Đăng
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: French 
Có nghĩa là: Feminine form of Esme: An Old French variant of the Latin 'aestimatus' meaning esteemed, or 'amatus' meaning loved.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Vision.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Vision.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: From the name of a Scottish river.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Egyptian 
Có nghĩa là: Mythical goddess of magic. Isis is the most powerful of all female goddesses; sister to Osiris.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Variant of Isadora: Gift of Isis (this name is Greek even though Isis is an Egyptian deity).
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: Devoted to God.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Isi
Nữ
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Deer (Choctaw).
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: The Babylonian goddess of love.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Oath of God.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Indian 
Có nghĩa là: Lady.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Devoted to God.
Tên Giống Giống: Isen;Iseabail;Iseabal;Isenham; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Gentle breeze.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Gentle breeze.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
43-56 của 22649
Mỗi trang: 
Mới Nhất