Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Locations
RSS
 
NƯỚC VIỆT NAM 1. QUỐC-HIỆU. Nước Việt-nam 越 南 ta về đời Hồng bàng (2897-258 tr. Tây-lịch) gọi là Văn-lang 文 郎, đời Thục An-dương-vương (257-207 tr. Tây-lịch?) thì gọi là Âu-lạc 甌 駱. Đến nhà Tần 秦 (246-206 tr. Tây-lịch?) lược định phía nam thì đặt làm Tượng-quận 象 郡, sau nhà Hán (202 tr. Tây-lịch 220…
Categories: National Preserves
0 persons here · 0 persons been here · 0 persons going here
3074 days ago · From ythathiet
Categories