Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Thông tin Thêm
 
Điều khoản

một xã hội mạng dịch vụ cho phép thành viên để tạo ra độc đáo hồ sơ cá nhân trực tuyến để tìm và giao tiếp với bạn bè cũ và mới. Các dịch vụ được điều hành bởi . Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng (này "thoả thuận"), hay không, bạn đăng ký như là một thành viên ("thành viên"). Nếu bạn muốn trở thành một thành viên, giao tiếp với các thành viên khác và làm cho việc sử dụng các dịch vụ ("Dịch vụ"), xin vui lòng đọc bản thỏa thuận này và cho biết bạn chấp nhận bằng cách làm theo các hướng dẫn trong quá trình đăng ký.

Thỏa thuận này đặt ra ràng buộc pháp lý điều khoản cho bạn sử dụng các trang web và các thành viên của bạn trong các dịch vụ.
có thể sửa đổi bản thỏa thuận này theo thời gian và sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực sau khi bài viết bởi trên các trang web. Bạn đồng ý bị ràng buộc cho bất kỳ thay đổi nào với thỏa thuận này khi bạn sử dụng Service sau khi bất kỳ thay đổi như vậy được đăng. Thỏa thuận này bao gồm của chính sách sử dụng chấp nhận được và nội dung được đăng trên các trang web, quyền, nghĩa vụ và giới hạn về việc sử dụng của bạn của trang web và các dịch vụ và chính sách bảo mật của .

Xin vui lòng chọn cẩn thận các thông tin bạn gửi trên và rằng bạn cung cấp cho các thành viên khác. Bất kỳ bức ảnh đăng của bạn có thể không chứa ảnh khoả thân, bạo lực hoặc gây khó chịu vấn đề. Thông tin cung cấp bởi thành viên (ví dụ, trong hồ sơ của họ) có thể chứa các tài liệu không chính xác, không phù hợp hoặc gây khó chịu, sản phẩm hoặc dịch vụ và giả định không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho các tài liệu này.

có quyền, theo quyết định duy nhất của nó, từ chối, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất kỳ đăng (bao gồm cả thư điện tử) của bạn, hoặc để hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần của trang webvà/hoặc các dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo trước, và không có lability.

Bằng cách tham gia bất kỳ sự kiện diễn đàn, bạn đồng ý để phát hành và giữ vô hại từ bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, quyền, tuyên bố và hành động của bất kỳ loại, mà không có giới hạn, cá nhân chấn thương, cái chết, và thiệt hại tài sản, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tham gia vào bất kỳ sự kiện diễn đàn như vậy.

Điều khoản sử dụng

1) Tương tác của bạn.

Bạn có trách nhiệm cho tương tác và giao tiếp với các thành viên khác của bạn. Bạn hiểu rằng màn không theo bất kỳ hình thành viên của nó, cũng không Tìm hiểu nguồn gốc của các thành viên hoặc cố gắng để xác minh những điều khoản của các thành viên. làm cho không đại diện hoặc bảo đảm về việc tiến hành các thành viên hoặc của họ tương thích với bất kỳ M hiện tại hoặc tương lai than hồng. Chúng tôi Tuy nhiên khuyên rằng nếu bạn chọn để đáp ứng hoặc trao đổi các thông tin cá nhân với bất kỳ thành viên của sau đó bạn nên mang nó theo mình để làm một kiểm tra nền trên cho biết người.

Trong trường hợp không có trách nhiệm chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, nói chung, đặc biệt, đền bù, do hậu quả, và/hoặc ngẫu nhiên, phát sinh hoặc liên quan đến việc tiến hành của bạn hoặc bất cứ ai khác liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, chấn thương cơ thể, cảm xúc đau khổ, và/hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do truyền thông hoặc các cuộc họp với các đăng ký người sử dụng các dịch vụ hoặc người bạn đáp ứng thông qua dịch vụ này.

2) Hội đủ điều kiện.

Thành viên trong dịch vụ nơi khoảng trống bị cấm. Bằng cách sử dụng các trang web và các dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả các thông tin đăng ký bạn gửi là trung thực và chính xác và rằng bạn đồng ý để duy trì tính chính xác của thông tin như vậyrmation. Bạn tiếp tục tuyên bố và bảo đảm rằng bạn là 18 tuổi trở và rằng bạn sử dụng sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định. Hồ sơ của bạn có thể bị xóa mà không có cảnh báo, nếu nó được tìm thấy rằng bạn đang misrepresenting tuổi của bạn Thành viên của bạn là chỉ duy nhất cho sử dụng cá nhân của bạn, và bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn, bao gồm địa chỉ email hoặc hồ sơ của bạn. Bạn là người chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được đăng hoặc hiển thị thông qua tài khoản của bạn, bao gồm bất kỳ thư điện tử, và tương tác của bạn với các thành viên khác.

3) Thuật ngữ/chi phí.

Thỏa thuận này sẽ vẫn còn trong lực lượng đầy đủ và có hiệu lực trong khi bạn sử dụng trang web, Dịch vụ, và/hoặc là một thành viên. Bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn bất cứ lúc nào. có thể chấm dứt các thành viên của bạn vì bất kỳ lý do, có hiệu quả khi gửi thông báo cho bạn tại địa chỉ email bạn cung cấp trong ứng dụng thành viên của bạn hoặc địa chỉ thư điện tử khác như bạn có thể subsequently cung cấp cho . Bằng cách sử dụng các dịch vụ và bằng cách trở thành một thành viên, bạn thừa nhận rằng có quyền tính phí cho các dịch vụ và có quyền chấm dứt các thành viên của hội viên nếu thành viên nên vi phạm thỏa thuận này hoặc không trả tiền cho dịch vụ, theo yêu cầu của thỏa thuận này.

4) Phi thương mại sử dụng bởi các thành viên.

Các trang web là dành cho việc sử dụng cá nhân của thành viên chỉ và có thể không được sử dụng trong kết nối với bất kỳ nỗ lực thương mại Ngoại trừ những người đặc biệt được xác nhận hoặc được chấp thuận bởi quản lý của . Bất hợp pháp và/hoặc không được phép sử dụng của trang web, bao gồm thu thập địa chỉ tên người dùng và/hoặc thư điện tử của các thành viên bằng phương tiện điện tử hoặc khác cho các mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc trái phép khung của hoặc liên kết đến các trang web sẽ được điều tra. Quảng cáo thương mại, liên kết liên kết, và các hình thức khác của chào mời có thể được gỡ bỏ từ hồ sơ thành viên mà không cần thông báo và có thể dẫn đến termination thành viên đặc quyền. Hành động pháp lý thích hợp sẽ được thực hiện bởi cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép các trang web.

5) Sở hữu quyền nội dung trên .

sở hữu và giữ lại tất cả các quyền độc quyền trong các trang web và dịch vụ. Các trang web chứa tài liệu có bản quyền, thương hiệu, và các thông tin độc quyền khác của và cấp giấy phép. Ngoại trừ thông tin đó mà là trong phạm vi công cộng hoặc cho mà bạn đã được trao cho phép văn bản, bạn có thể không sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, phân phối, thực hiện, Hiển thị, hoặc bán bất kỳ thông tin độc quyền như vậy.

6) Nội dung được đăng trên trang web.

a. bạn hiểu và đồng ý rằng có thể xem xét và xóa bất kỳ nội dung, thông điệp, Messenger thông điệp, hình ảnh hoặc hồ sơ (nói chung, "nội dung") mà trong bản án duy nhất của vi phạm thỏa thuận này hoặc có thể là offe nsive, bất hợp pháp hoặc vi phạm các quyền, làm hại, hoặc đe dọa sự an toàn của bất kỳ thành viên.

sinh bạn đang chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn xuất bản hoặc hiển thị (sau đây, "bài viết") trên các dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin mà bạn truyền tải cho các thành viên khác.

c. bằng cách đăng bất kỳ nội dung cho các khu vực công cộng của trang web, bạn hướng cấp cho là không độc quyền, hoàn toàn trả, trên toàn thế giới giấy phép để sử dụng, công khai thực hiện và hiển thị các nội dung trên các trang web. Giấy phép này sẽ chấm dứt tại thời điểm bạn loại bỏ các nội dung từ các trang web.


mất những điều sau đây là một phần danh sách các loại nội dung bất hợp pháp hoặc bị cấm trên các trang web. dự trữ quyền để điều tra và có hành động pháp lý thích hợp của nó theo quyết định duy nhất chống lại bất cứ ai vi phạm điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn, loại bỏ vi phạm giao tiếp từ cácDịch vụ và chấm dứt các thành viên của những người vi phạm như vậy. Nội dung bị cấm bao gồm nội dung đó:

i. hiển nhiên gây khó chịu và thúc đẩy phân biệt chủng tộc, cố chấp, hận thù hoặc thể chất gây tổn hại của bất kỳ loại đối với bất kỳ nhóm hay cá nhân;


II. quấy hoặc ủng hộ quấy rối người khác;


III. liên quan đến việc truyền "thư rác", "chuỗi ký tự", hoặc khối lượng không được yêu cầu gửi thư hay "spam";


IV. khuyến khích thông tin mà bạn biết là sai hoặc gây hiểu lầm hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc tiến hành là lăng mạ, đe dọa, tục tĩu, phỉ báng hoặc bôi nhọ;


v. khuyến khích một bản sao bất hợp pháp hoặc trái phép của tác phẩm có bản quyền của người khác, chẳng hạn như cung cấp các chương trình máy tính vi phạm bản quyền hoặc liên kết với họ, cung cấp thông tin để phá vỡ cài đặt sản xuất bản sao-bảo vệ thiết bị, hoặc providing vi phạm bản quyền âm nhạc hoặc liên kết đến tập tin nhạc lậu;


vi. có giới hạn hoặc mật khẩu chỉ truy cập vào trang web hoặc ẩn trang hoặc hình ảnh (những người không được liên kết đến hoặc từ một trang có thể truy cập khác);


VII. cung cấp tài liệu mà khai thác những người dưới 18 tuổi trong một cách tình dục hoặc bạo lực, hoặc chào các thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi;


VIII. cung cấp các thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như việc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm sự riêng tư của một ai đó, hoặc cung cấp hoặc tạo ra virus máy tính;


IX. chào mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác;


hoặc x. liên quan đến hoạt động thương mại và/hoặc bán hàng mà không có của chúng tôi trước bằng văn bản chấp thuận như cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, trao đổi, quảng cáo hoặc chương trình kim tự tháp.

gn = "biện minh cho" > e. Bạn phải sử dụng các dịch vụ một cách phù hợp với bất kỳ và tất cả các luật và quy định. f. bạn có thể không tham gia vào các quảng cáo để, hoặc chào mời của, bất kỳ thành viên để mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua dịch vụ. Bạn có thể không truyền tải bất kỳ chuỗi ký tự hoặc thư rác cho các thành viên khác. Mặc dù không thể giám sát việc tiến hành các thành viên của mình ra khỏi các trang web, nó cũng là một sự vi phạm các quy tắc để sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ dịch vụ để quấy rối, lạm dụng, hoặc gây hại cho người khác, hoặc để liên hệ, quảng cáo để thu hút, hoặc bán cho bất kỳ thành viên mà không có sự đồng ý rõ ràng trước của họ. Để bảo vệ các thành viên của chúng tôi từ các quảng cáo hoặc chào mời, có quyền hạn chế số lượng các email mà thành viên có thể gửi đến các thành viên khác trong bất kỳ khoảng thời gian 24 giờ để một số đó là thích hợp theo đánh giá của nó.

g. bạn có thể không được bao gồm hoặc che khuất c biểu ngữrtisements trên trang hồ sơ cá nhân của bạn, hoặc bất kỳ trang qua HTML/CSS hay bất kỳ phương tiện nào khác.

h. bất kỳ sử dụng tự động của hệ thống, chẳng hạn như bằng cách sử dụng kịch bản để thêm bạn bè, đều bị cấm.

i. bạn có thể cố gắng mạo danh người dùng khác hoặc người sử dụng không phải là một thành viên của .

j. bạn không thể sử dụng tài khoản, tên người dùng hoặc mật khẩu của một thành viên bất kỳ lúc nào cũng có thể bạn tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba để truy cập vào tài khoản của bạn.

k. bạn không được bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.

7) Bản quyền chính sách.

Bạn có thể không đăng bài, phân phối, hoặc tái sản xuất trong bất kỳ cách nào có bản quyền tài liệu, nhãn hiệu hoặc các thông tin độc quyền khác mà không nhận được trước bằng văn bản đồng ý của chủ sở hữu của các quyền sở hữu. Đó là chính sách đểchấm dứt đặc quyền thành viên của bất kỳ thành viên liên tục vi phạm bản quyền sau khi thông báo nhanh chóng để bởi người sở hữu bản quyền hoặc đại diện pháp lý của chủ sở hữu quyền tác giả. Cung cấp không giới hạn đã nói ở trên, nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã được sao chép và được đăng trên các dịch vụ theo cách mà các cấu thành vi phạm bản quyền, xin vui lòng cho đại diện bản quyền của chúng tôi với các thông tin sau: một chữ ký điện tử hoặc vật chất của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu lợi ích bản quyền; một mô tả của tác phẩm có bản quyền mà bạn yêu cầu bồi thường đã bị xâm phạm; một mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại đang vi phạm nằm trên các trang web; địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email; một tuyên bố văn của bạn rằng bạn có một tin rằng việc sử dụng tranh chấp là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của, hoặc pháp luật; một tuyên bố của bạn, thực hiện dưới hình phạt khai Man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn are chủ sở hữu bản quyền hoặc ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả. đại diện bản quyền của cho các thông báo về khiếu nại về vi phạm bản quyền có thể được đạt đến qua địa chỉ email.


8) Thành viên giải quyết tranh chấp.

Bạn có trách nhiệm cho tương tác của bạn với thành viên. bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để giám sát tranh chấp giữa bạn và các thành viên khác.

9) Tuyên bố miễn trừ.

không chịu trách nhiệm cho bất kỳ không chính xác hoặc không chính xác nội dung đăng trên các trang web hoặc liên với các dịch vụ cung cấp, cho dù gây ra bởi người dùng của các trang web, thành viên hoặc bằng bất kỳ thiết bị hoặc chương trình liên kết với hay sử dụng trong các dịch vụ. là không chịu trách nhiệm cho việc tiến hành, cho dù trực tuyến hoặc gián tuyến, bất kỳ người sử dụng trang web hoặc các thành viên của dịch vụ. không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xoá, lỗi, sự chậm trễ trong opera tion hoặc truyền tải, truyền thông dòng thất bại, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc việc truy cập hoặc thay đổi, bất kỳ người dùng hoặc thông tin liên lạc thành viên. là không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật của bất kỳ mạng lưới điện thoại hoặc đường hệ thống trực tuyến máy tính, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, thất bại của bất kỳ thư điện tử hoặc máy do vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn giao thông trên Internet hoặc bất kỳ trang web hoặc kết hợp nào đó, bao gồm mọi tổn thương hay thiệt hại cho người dùng và/hoặc thành viên hoặc để máy tính của bất kỳ người liên quan đến hoặc là hệ quả từ sự tham gia hoặc tải về tài liệu liên quan đến các trang web và/hoặc trong kết nối với dịch vụ. Trong mọi trường hợp phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm cả cá nhân chấn thương hoặc tử vong, kết quả từ việc sử dụng của trang web hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung được đăng trên các trang web hoặc chuyển đến thành viên, hoặc bất kỳ sự tương tác giữa người sử dụng của trang web, cho dù trực tuyến hoặc offline. Các Trang web và các dịch vụ được cung cấp "AS-là" và rõ ràng từ chối bất kỳ bảo đảm nào của tập thể dục cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. không thể đảm bảo và không không đảm bảo bất kỳ kết quả cụ thể từ việc sử dụng các trang web và/hoặc các dịch vụ.

10) Giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

TRONG trường hợp không có trách nhiệm chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, gương mẫu, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt, bao gồm mất lợi nhuận thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang WEB hoặc dịch vụ, ngay cả khi đã được khuyên về khả năng thiệt hại như vậy. Bất kể điều gì trái với tin ở đây, trách nhiệm pháp lý của cho bạn cho bất kỳ nguyên nhân nào và bất kể các hình thức của hành động, sẽ ở tất cả thời gian được giới hạn đối với số tiền trả, nếu có, của bạn để cho các dịch vụ trong thời hạn thành viên.


11) Tranh chấp.

Nếu cácRe là bất kỳ tranh chấp về hoặc liên quan đến các trang web và/hoặc các dịch vụ, bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của khu vực trong đó chúng tôi được dựa trên mà không cần quan để xung đột của các quy định pháp luật và bạn đồng ý với các thẩm quyền cá nhân bởi và các địa điểm trong khu vực mà trong đó chúng tôi được dựa trên.

12) Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ , các công ty con, chi nhánh, nhân viên, đại lý, và các đối tác và nhân viên, vô hại từ bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu bồi thường, hoặc yêu cầu, bao gồm cả lệ phí luật sư hợp lý, thực hiện bất kỳ bên thứ ba do hoặc phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ vi phạm thỏa thuận này hoặc phát sinh từ vi phạm thỏa thuận này và/hoặc bất kỳ sự vi phạm của bạn đại diện và bảo đảm đặt ra ở trên.

13) Khác.

Thỏa thuận này được chấp nhận khi bạn sử dụng các trang web và hơn nữa được khẳng định bởi bạn trở thành một thành viên của Service. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và liên quan đến việc sử dụng các trang web và/hoặc các dịch vụ. Sự thất bại của để thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản của thỏa thuận này sẽ không hoạt động như là một sự từ bỏ quyền hay điều khoản. Các đề mục trong thỏa thuận này là dành cho chỉ nhằm thuận tiện và có không có hiệu lực pháp lý hay khế ước. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thỏa thuận này. là một thương hiệu của < tên chủ sở hữu doanh nghiệp >.


TÔI ĐÃ ĐỌC BẢN THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ Ở TRÊN.

Điều khoản sử dụng